Regulamin korzystania z bawialni - placu zabaw dla dzieci

w Ośrodku Wypoczynkowym Słoneczna

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Bawialni dla dzieci, w Hotelu Grand Lubicz w Ustce prowadzonym przez UZDROWISKO USTKA Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce.
2. Organizatorem Bawialni – Placu zabaw dla dzieci jest UZDROWISKO USTKA Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce, zwanym w dalszej części regulaminu Organizatorem.
3. Bawialnia – Plac zabaw dla dzieci jest zlokalizowany na zewnątrz budynku Hotelu Grand Lubicz w Ustce.
4. Bawialnia – Plac zabaw dla dzieci funkcjonuje w we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
5. Z Bawialni – Placu zabaw dla dzieci mogą korzystać wyłącznie dzieci, które są gośćmi hotelu i są w wieku od 4 do 12 lat. Korzystanie z Bawialni – Placu zabaw dla dzieci jest bezpłatne.
6. Przez cały okres przebywania w Bawialni – Placu zabaw dla dzieci, dzieci pozostają pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby zobowiązanej z mocy ustawy lub umowy do opieki nad dzieckiem.
7. Udostępnienie przez Organizatora możliwości korzystania z Bawialni – Placu zabaw dla dzieci lub organizowanie zabaw przez personel zatrudniany przez Organizatora, nie jest jednoznaczne z przejęciem opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie Bawialni.
8. Rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby zobowiązane z mocy ustawy lub umowy do opieki nad dzieckiem ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko osobom trzecim lub UZDROWISKU USTKA Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi o tej odpowiedzialności, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Bawialni – Plac zabaw dla dzieci jedzenia i picia, w szczególności napojów alkoholowych, przedmiotów niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie lub inny uszczerbek na zdrowiu, wynoszenia zabawek, urządzeń lub innych przedmiotów z Bawialni dla dzieci oraz wnoszenia własnych zabawek na teren Bawialni.
10. Personel ma prawo odmówić wstępu do Bawialni – Placu zabaw dla dzieci, jeśli uzna to za konieczne dla bezpieczeństwa lub komfortu dziecka, a także innych użytkowników Bawialni – Placu zabaw dla dzieci – wskazując za każdym razem uzasadnienie swojej decyzji.
11. Na terenie Bawialni – Placu zabaw dla dzieci nie ma toalety.
12. Organizator lub personel Bawialni – Placu zabaw dla dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci na jej terenie dla dzieci. Decyzja o korzystaniu przez dziecko z Bawialni – Placu zabaw dla dzieci jest równoznaczne z oświadczeniem rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby zobowiązanej z mocy ustawy lub umowy do opieki nad dzieckiem, że zapoznał się on z Regulaminem oraz akceptuje jego treść