Regulamin

Domu Wypoczynkowego Słoneczna

UWAGA – ważny komunikat dla osób, które chcą otrzymać fakturę na FIRMĘ za pobyt w naszym obiekcie:

Wskazujemy na zmianę przepisu w ustawie o VAT, która weszła w życie od 1 stycznia 2020 r. (został dodany art. 106b do tej ustawy). Przepis ten pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Jeśli zatem chcecie Państwo otrzymać od nas fakturę za pobyt, która będzie uprawniała do odliczenia z niej VAT to do Państwa obowiązku należy podanie NIPu Firmy na którą będzie miała zostać wystawiona faktura już przed dokonaniem płatności.

 

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wypoczynkowego „Słoneczna”.
3. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju Obiektu, a także możliwy do otrzymania w recepcji oraz dostępny na stronie internetowej: www.sloneczna.ustka.pl/regulamin-obiektu
4. Opiekunem Gościa jest recepcja.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
3. Recepcja czynna jest w godzinach 7.00 – 22.00
4. Przedłużenie doby do godziny 18:00 w dniu wyjazdu to koszt 50% ceny pokoju. Przedłużenie doby w dniu wyjazdu do godziny późniejszej niż 18:00 to koszt 100% ceny pokoju.
5. Życzenie przedłużenia doby / pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji niezwłocznie. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia doby / pobytu w miarę dostępności pokoi.
6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Obiekt nie zwraca opłaty za niewykorzystane, a zamówione świadczenia (noclegi, posiłki, zabiegi, parking).

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W sytuacji kiedy Gość odmówi okazania dokumentu Recepcjonista ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby niezameldowane, odwiedzające Gości mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 7.00 do godziny 22.00.
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę na mieniu Obiektu lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w Obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości albo funkcjonowanie Obiektu.
5. Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt. Po realizacji usługi karta Gościa zostanie obciążona lub depozyt nie zostanie zwrócony.

§4 USŁUGI

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń w recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • bezpieczeństwo pobytu Gościa, w tym zachowanie tajemnicy informacji o nim
  • sprzątanie pokoju (w tym wymianę ręczników i pościeli) 1 raz w tygodniu oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości ma obowiązek zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte

4. Dodatkowo na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie recepcji
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w obiekcie
  • zamawianie taxi
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku do 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obwiązującego cennika.
3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub dochodzenia zwrotu kosztów na podstawie przedstawionej mu faktury za zakup lub naprawę uszkodzonego przedmiotu czy urządzenia.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie klucza i czytnika otwierającego furtkę do Obiektu.
6. Obiekt wydaje jeden komplet kluczy (do pokoju i furtki). W przypadku zgubienia kompletu bądź uszkodzenia lub zagubienia breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł (jest to koszt wymiany dwóch zamków i breloka z logo Obiektu).
5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane do depozytu w recepcji.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu w recepcji przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie.
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa (motoru, motoroweru, roweru, itp.) oraz przedmiotów w nim pozostawionych.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
2. Gości wracających na teren obiektu po zmierzchu prosimy o używanie furtki przed recepcją. Furtkę można otworzyć za pomocą dodatkowego klucza zamieszczonego przy kluczu do pokoju. Klucz ten otwiera tylko furtkę. Brama wjazdowa otwierana jest automatycznie tylko w godzinach otwarcia recepcji – prośbę otwarcia bramy prosimy zgłosić w recepcji Obiektu.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych, piecyków i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju oraz obiektu. Tego typu urządzenia można uzyskać odpłatnie w recepcji.
4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 3 miesiące od daty wyjazdu Gościa, a po upływie tego okresu przejdą na własność Obiektu.
5. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.
6. We wszystkich pokojach i budynkach Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
7. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez „Słoneczna” sp. z o.o. z siedzibą w Ustce przy ul. Wczasowej 6 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8. W Obiekcie nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
Dyrekcja Domu Wypoczynkowego SŁONECZNA