Regulamin parkingu

Domu Wypoczynkowego Słoneczna

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie Dom Wypoczynkowy „Słoneczna” Sp. z o.o. mieszczący się przy ul. Wczasowa 6, 76-270 Ustka, zwanego dalej zarządcą.
2. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§2

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu (przejazd bramą wjazdową) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. . Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
3. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.

§3

1. Parking jest czynny w godzinach otwarcia Recepcji Domu Wypoczynkowego „Słoneczna”, 7 dni w tygodniu (zamykany na noc).
2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

§4

1. Na terenie Parkingu:

  • Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  • Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie, Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,
  • Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
§5

1. Wjazd na Parking następuje po przejeździe bramy wjazdowej.
2. Opłata za Parking doliczona jest do rachunku i pobierana w dniu rozpoczęcia pobytu Gościa, zgodnie z cennikiem publicznie dostępnym na terenie Domu Wypoczynkowego „Słoneczna”.
3. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w recepcji Domu Wypoczynkowego „Słoneczna” oraz na stronie internetowej: www.sloneczna.ustka.pl/regulamin-parkingu

§6

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

§7

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§8

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
3. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do wiesienia przez Gościa należności na podstawie przepisów ogólnych.

§9

1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.

§10

1. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać w recepcji Domu Wypoczynkowego „Słoneczna”.

Dyrekcja Domu Wypoczynkowego SŁONECZNA