Informacja o danych osobowych

dla Gości hotelowych Domu Wypoczynkowego „SŁONECZNA”
Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest „SŁONECZNA” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce przy ulicy Wczasowej 6, 76-270 Ustka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku (Gdańsk – Północ) VIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000217104.

 

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest pani Liliana Śliwińska-Gąsiorowska, adres korespondencyjny jak dla Domu Wypoczynkowego „SŁONECZNA”, adres e-mail l.gasiorowska@sloneczna.ustka.pl, telefon 59 814 52 42.

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla którego Dom  Wypoczynkowy „Słoneczna” przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” jest:

  1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” w związku z poniesioną przez Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Domu Wypoczynkowego „SŁONECZNA”,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Domu Wypoczynkowego „SŁONECZNA”.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” jest umowa o świadczenie usług hotelarskich (potwierdzenie rezerwacji o danym numerze).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  4. firmom(kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?*

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Domu Wypoczynkowego „SŁONECZNA” lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Domu Wypoczynkowego „SŁONECZNA”. Ponadto, Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” udostępnia adres l.gasiorowska@sloneczna.ustka.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czy Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)?*

Nie, Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?*

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Domu Wypoczynkowemu „SŁONECZNA” zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

 

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?*

Tak, Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA” pozyskał w związku ze świadczeniem na rzecz gościa usług hotelarskich.

 

* Zgodnie  projektem Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2018r. przekazanie tych informacji nie będzie wymagane od podmiotów, które:

– zatrudniają do 250 osób,

– nie udostępniają danych osobowych innym administratorom oraz,

– nie przetwarzają tzw. Szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 RODO).